SKRÓCENIE NABORU, KONIEC ALKOKACJI NA WAPNO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że kończy się alokacja środków w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” przewidzianych dla województwa łódzkiego.

W związku z powyższym, termin przyjmowania wniosków przez właściwą Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą zostaje skrócony do 31.10.2023 r.

Jednocześnie, w przypadku gdy po przekazaniu przez OSCHR-y wniosków złożonych do 31.10.2023 r., budżet, którym dysponuje WFOŚiGW w Łodzi nie pozwoli na rozpatrzenie wszystkich wniosków, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 3 Regulaminu naboru o kolejności rozpatrywania wniosków będzie decydowała data wpływu wniosku do właściwej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Pozostałe wnioski, niemieszczące się w puli środków, pozostaną bez rozpatrzenia i odesłane do wnioskodawcy.

 

Zmiana w PP „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że wydłuża nabór wniosków w ramach programu Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

do dnia 30.11.2023 r.

Przy czym okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych w ramach programu upłynie

z dniem 31.10.2023 r.

Zmiana w PP „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

W dniu 16.07.2022 r. nastąpiła zmiana w PPOgólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” w zakresie:

1. kosztów kwalifikowania (uaktualniono rozporządzenia PE w zakresie środka wapnującego) – zmieniono pkt. 6 ust 2.2) i dodano ust. 2.3) jak poniżej:

  • do dnia 15 lipca 2022 r. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,
  • od dnia 16 lipca 2022 r. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

2. kwot dofinansowania i beneficjentów końcowych programu poprzez dopuszczenie do programu użytkowników rolnych posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 75 ha, których dołączono do 3 poziomu dofinansowania tj. dofinansowania do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, przy czym gospodarstwa powyżej 75 ha użytków rolnych mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu na powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych w ciągu 1 roku kalendarzowego.

Poniżej aktualne materiały do pobrania.


 
Ogłoszenie o naborze

Nazwa Programu: Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Cel zadania: Wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

Okres wdrażania: 2019–2023

Pula środków do rozdysponowania: Do ustalenia między NFOŚiGW a wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) po rozpoznaniu faktycznego zapotrzebowania na środki (Środki NFOŚiGW – 300 mln zł w latach 2019-2023).

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej

Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podając w tytule maila imię i nazwisko Wnioskodawcy). 
Jest to warunek konieczny do przyznania dofinansowania.

Do pobrania:


Telefon do kontaktu:

  • 42 207 14 80