Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający ze środków UE gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport oraz bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również na inwestycje w ochronie zdrowia i dziedzictwa kulturowego. W perspektywie finansowej UE 2014-2020 Polska na ten program otrzyma 27,41 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Wersja 1.0 Programu została zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 16 grudnia 2014 r., obowiązuje od 19 grudnia 2014 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Łodzi współuczestniczy w realizacji Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II Oś priorytetowej ? Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Na mocy porozumienia podpisanego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały powierzony następująca zadania:

  • przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla wnioskodawców;

  • wsparcie wnioskodawców w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie;

  • kontrola na miejscu realizacji projektów.

AKTUALNA STRONA GŁÓWNA POIiŚ 2014-2020:
http://www.pois.gov.pl/

AKTUALNA STRONA GŁÓWNA NFOŚIGW PEŁNIĄCEGO ROLE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ POŚWIĘCONA POIiŚ 2014-2020:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/