Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 (POIiŚ 2007-2013) został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., a następnie przyjęty do realizacji uchwałą Rady Ministrów z dnia 03.01.2008 r. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wyniosła prawie 28 miliardów euro. Celem programu była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Wzrost atrakcyjności Polski i jej regionów miał zostać osiągnięty poprzez działania podejmowane w sześciu obszarach - transportu, środowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego. Łączna wielkość środków finansowych zarówno unijnych jak i krajowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wyniosło 37,6 mld euro. Na inwestycje w sektorze środowiska przeznaczono ok. 4,8 mld euro, z czego na gospodarkę wodno-ściekową 3 275,2 mln euro, a gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi 1 430,3 mln euro.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pełniąc funkcję Instytucji Wdrażającej I i II oś priorytetową POIiŚ dla projektów poniżej 25 mln euro, realizował następujące zadania wynikające z porozumienia zawartego z Ministrem Środowiska:

  • w zakresie naboru i oceny wniosków: w ramach Punktu Informacyjnego udzielał wszelkich niezbędnych informacji służących poprawnemu przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, sprawdzał i oceniał wnioski o dofinansowanie oraz zawierał z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów;

  • zakresie działań kontrolnych i monitoringu: prowadził kontrole u beneficjentów,  przedkładał Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej informacje zbiorcze z przeprowadzonych kontroli, prowadził kontrole beneficjentów w zakresie przygotowania do organizowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na bieżąco monitorował realizację projektów,  przygotowywał okresowe raporty z realizacji projektów, opracowywał materiały informacyjne na potrzeby m.in. Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, Komitetu Monitorującego;

  • w zakresie zarządzania finansowego i rozliczania projektów: prowadził właściwy, zgodny z wytycznymi system księgowy i zapewnia prowadzenie takiego systemu przez beneficjentów, przyjmował, weryfikował i zatwierdzał złożone przez beneficjentów wnioski o płatność, zatwierdzał wydatki kwalifikowane poniesione przez  beneficjentów, opracowywał zbiorczy wniosek o płatność, dokonywał płatności na rzecz beneficjentów, dokonywał refundacji poniesionych wydatków na rachunki poszczególnych beneficjentów;

  • w zakresie informacji i promocji: miedzy innymi organizował szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, przygotowywał gadżety promocyjne podkreślające znaczenie Unii Europejskiej w realizacji projektów a także prowadził stronę internetową, na bieżąco aktualizowaną o informacje istotne z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów pomocy unijnej.

AKTUALNA STRONA GŁÓWNA POIiŚ 2007-2013:
http://www.pois.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx

AKTUALNA STRONA GŁÓWNA FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/Strony/glowna.aspx

Poniżej przedstawione zostały zbiorcze informacje dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w zakresie dla którego WFOŚiGW w Łodzi pełnił rolę Instytucji Wdrażającej: