Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jako regionalna instytucja finansów publicznych, jest od 30 lat strategicznym partnerem samorządów oraz innych podmiotów, w tym indywidualnych Beneficjentów realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska w województwie łódzkim. Nasza działalność jest ukierunkowana na finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych regionu.

 

Misją WFOŚiGW w Łodzi jest skuteczne wspieranie działań na rzecz środowiska i transformacji do gospodarki niskoemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

 

Celem jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.

 

Działalność Funduszu koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć z zakresu:

  • ochrony wód i gospodarki wodnej,
  • ochrony powietrza,
  • gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
  • ochrony przyrody i krajobrazu,
  • edukacji ekologicznej
  • badania naukowe i ekspertyzy/ monitoring środowiska,
  • zapobieganiu i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. 
  • Pozostałe zadania ochrony środowiska, w tym zapobieganie i likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi gwarantuje stabilność finansową i wsparcie w realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, które są często kapitałochłonne i mają charakter wieloletni. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi to również instytucja, która promuje postawy ekologiczne i uczy, że warto wprowadzać w życiu dobre nawyki z myślą o środowisku, w którym żyjemy my i kolejne pokolenia.

 

Załączniki

  Informacje ogólne o WFOŚiGW w Łodzi