WFOŚiGW w Łodzi informuje, że z dniem 10 sierpnia 2021 r. nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach obowiązujących „Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi”, zostaje czasowo wstrzymany. Wnioski złożone pomimo zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Powyższe nie dotyczy:

  • wniosków składanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe,
  • wniosków składanych w ramach Programów Priorytetowych, w tym Programu Czyste Powietrze,
  • wniosków na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej lub z innych funduszy zagranicznych,
  • wniosków na zadania polegające na likwidacji skutków powodzi, wiatru lub osunięcia ziemi.

 


Wniosek o dofinansowanie - POŻYCZKA, DOTACJA, PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PJB, PROMESA:

Formularz wniosku wraz z załącznikami niezbędnymi  do uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Do pobrania:

Formularz wniosku i załączników pobiera się w jednym pakiecie dla wyżej wymienionych form dofinansowania oraz wszystkich Wnioskodawców i dziedzin ochrony środowiska. Z pobranych załączników należy wybrać te, które dotyczą planowanego do złożenia wniosku, czyli adekwatnie do rodzaju zadania i Wnioskodawcy oraz formy dofinansowania. Stosowne przypisy umieszczone są w pkt. 10  formularzu podstawowego wniosku.
Składowe części wniosku "Dane dotyczące pomocy publicznej" odpowiednio do rodzaju pomocy oraz "Dane dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy" umieszczono w osobnych plikach do pobrania znajdujących się poniżej.


Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki

Formularz wniosku oraz załączniki pobiera się w jednym pakiecie. Z pobranych załączników należy wybrać te, które dotyczą planowanego zadania. Stosowane przepisy umieszczone są w punkcie 10 formularza wniosku. Załączniki dotyczące pomocy publicznej umieszczono w osobnych plikach do pobrania znajdujących się poniżej.

Do pobrania:


Wniosek o dofinansowanie - pożyczka pomostowa

Do pobrania:


Wniosek o dofinansowanie likwidacji skutków żywiołów:

Do pobrania:


Wniosek państwowej jednostki budżetowej (pjb) na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej wraz z zasadami udzielania dofinansowania znajduje się pod poniższym linkiem:


Część wniosku - dane dotyczące pomocy publicznej

Do pobrania:


Część wniosku - dane dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy

Do pobrania: