Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego lub inni właściciele parków.

Nazwa programu: Rewaloryzacja zabytkowych parków województwa łódzkiego. 

Cel Programu: zachowanie i ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego parków poprzez ich rewaloryzację.

Okres wdrażania:

  • wdrażanie Programu, rozumiane jako podpisywanie umów: w latach 2019-2020;
  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania nie może nastąpić później niż do dnia 31.10.2021 roku;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania: do 31.12.2021 roku.

Pula środków do rozdysponowania: 9.500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki. Łączna kwota wsparcia wynosi do 95% kosztów całkowitych Zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 60% kwoty możliwego dofinansowania.

Załączniki