Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego.

Nazwa programu: Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi

Cel Programu:

Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi na obszarze województwa łódzkiego, służące dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych i edukacyjnych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów.

Program ukierunkowany jest na finansowe wsparcie działań dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Okres wdrażania:

 • wdrażanie Programu, rozumiane jako podpisywanie umów: w latach 2021-2022;
 • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu obioru końcowego zadania nie może nastąpić później niż do dnia 31.10.2023 roku;
 • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania: do 31.12.2023 roku.

Pula środków do rozdysponowania: 12.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki. Łączna kwota wsparcia wynosi do 95% kosztów całkowitych Zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 60 % kwoty możliwego dofinansowania.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Regulamin naboru wniosków Programu Priorytetowego na dotacje i pożyczkę z dziedziny Ochrona Przyrody i Krajobrazu pn. „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi”

Wnioski można składać od dnia 19.04.2021 r. do 07.05.2021 r. w jeden z dwóch wskazanych w Regulaminie sposobów. Wnioski złożone przed jak i po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków zostaną wkrótce zamieszczone na stronie internetowej.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie.

Ponadto informujemy/zwracamy uwagę na konieczność dołączenia do wniosku :

 • Wizualizacji koncepcji architektoniczno-przestrzennej terenu wraz z bazą edukacyjną w formie papierowej lub elektronicznej
  (na nośniku np. CD). Wizualizacja winna obrazować projektowane rozwiązania architektoniczne terenów zieleni (np. przebieg alejek, elementy małej architektury) oraz odnosić się do istotnych elementów kompozycyjnych, które są planowane do realizacji w ramach zadania); 
 • Graficznego schematu/wizualizacji projektowanej bazy dydaktycznej wraz z zaznaczeniem stron świata, nasadzeń istniejących i planowanych oraz elementów wyposażenia;
 • Wykazu planowanych do zakupu roślin w celu zagospodarowania terenu, na którym powstanie baza dydaktyczna;
 • Wstępnych projektów zewnętrznych tablic dydaktycznych, plansz, tablic informacyjnych wraz z ich opisem i danymi technicznymi;
 • Prawomocnego i aktualnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót (z klauzulą „ostateczne” lub „bez zastrzeżeń”) /lub inne decyzje administracyjne;
 • Kosztorysu (np. na nośniku CD).

Pozostałe załączniki zostaną wskazane w formularzu wniosku.

 

Do pobrania: