Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego.

Nazwa programu: Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi

Cel Programu:

Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi na obszarze województwa łódzkiego, służące dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych i edukacyjnych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów.

Program ukierunkowany jest na finansowe wsparcie działań dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Okres wdrażania:

  • wdrażanie Programu, rozumiane jako podpisywanie umów: w latach 2021-2022;
  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu obioru końcowego zadania nie może nastąpić później niż do dnia 31.10.2023 roku;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania: do 31.12.2023 roku.

Pula środków do rozdysponowania: 12.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki. Łączna kwota wsparcia wynosi do 95% kosztów całkowitych Zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 60 % kwoty możliwego dofinansowania.

 

Załączniki: 

Treść programu