Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego lub inni właściciele parków.

Nazwa programu: Rewaloryzacja zabytkowych parków województwa łódzkiego

Cel Programu:

Zachowanie i  ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego parków poprzez ich rewaloryzację, dostosowanie parków do potrzeb społecznych i edukacyjnych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów przyrodniczych.

Program ukierunkowany jest na finansowe wsparcie działań dotyczących zabytków w rozumieniu Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami będących parkami.

Okres wdrażania:

  • wdrażanie Programu, rozumiane jako podpisywanie umów: w latach 2021-2022;
  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania nie może nastąpić później niż do dnia 31.10.2023 roku;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania: do 31.12.2023 roku.

Pula środków do rozdysponowania: 8.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki. Łączna kwota wsparcia wynosi do 95% kosztów całkowitych Zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 60% kwoty możliwego dofinansowania.

 

Załączniki:

Treść programu