Logotypy Krajowego Planu Odbudowy


Niemal pół miliarda złotych (488 mln) trafi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do samorządów, aby wesprzeć je w skutecznej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Fundusz usprawnia ten program, aby skutecznie likwidować kopciuchy i termomodernizować domy w całej Polsce.

Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu sfinansowane zostaną:

  • 96 mln zł na dalsze funkcjonowanie gminnych punktów konsultacyjno‐informacyjnych,
  • 25 mln zł dla najskuteczniejszych gmin zaangażowanych w „Czyste Powietrze”,
  • 367 mln zł dla operatorów programu.

 

Obecnie w program „Czyste Powietrze” zaangażowanych jest 2160 polskich gmin (ok. 87 proc.). W punktach konsultacyjno‐informacyjnych wszyscy zainteresowani uzyskują niezbędne odpowiedzi na pytania o dofinansowanie w tym programie.

Dzięki finansowaniu z Narodowego Funduszu gminy otrzymują:

  • do 35 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie punktu „Czystego Powietrza” przez rok od dnia zawarcia porozumienia lub aneksu umowy,
  • 150 zł za każdy złożony wniosek o dofinansowanie na podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania (wraz z wystawionym zaświadczeniem o dochodach),
  • 50 zł za każdy wniosek o podstawowy poziom dofinansowania,
  • 25 zł za informację dla wnioskodawcy o możliwości złożenia w banku wniosku o kredyt z dofinansowaniem na częściową spłatę kapitału,
  • 150 zł ryczałtu za każdy przekazany do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) wniosek o płatność końcową.

Przewidywany budżet finansowania gminnych punktów konsultacyjno‐informacyjnych na najbliższy rok wynosi 96 mln zł. Finansowanie punktów konsultacyjno‐informacyjnych w kolejnym roku będzie dotyczyło wszystkich gmin – niezależnie od tego, czy miały już wcześniej podpisane porozumienie z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), czy przystąpią do współpracy dopiero w 2024 r.

 

Gminy w roli operatorów

– Przed nami nowe wyzwanie, czyli powierzenie zainteresowanym gminom roli operatorów programu „Czyste Powietrze”. Gmina‐operator będzie towarzyszyć naszym beneficjentom w całej ścieżce dotacyjnej – od planowania przedsięwzięcia, przez wnioskowanie o dofinansowanie, aż po rozliczenie inwestycji. Skorzystają na tym i beneficjenci i gminy. Analizujemy też możliwość dołączenia – oprócz gmin – operatorów zewnętrznych – powiedział Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Robert Gajda.

W tym roku NFOŚiGW przedstawi gminom nowe możliwości współpracy – w roli operatorów programu „Czyste Powietrze”, co oznacza, że ich zadaniem będzie dotarcie do potencjalnych beneficjentek i beneficjentów, którzy nie są w stanie samodzielnie uzyskać dofinansowania z programu. System zachęt będzie najkorzystniejszy dla tych gmin, które zaoferują swoim mieszkańcom kompleksowe wsparcie.

NFOŚiGW pracuje nad szczegółami nowego rozwiązania, bazując na doświadczeniach zebranych w tym zakresie w województwach małopolskim i świętokrzyskim, w których od 2023 r. pilotażowo działają już tacy operatorzy. Budżet tego zadania w perspektywie 2029 r. wyniesie 367 mln zł.

 

Ranking gmin

NFOŚiGW przygotowuje również kolejny ranking najbardziej aktywnych gmin w „Czystym Powietrzu” – obejmuje on ok. 30 proc. gmin uczestniczących w tym programie. Pod uwagę będzie brana liczba wniosków o dofinansowanie termomodernizacji budynków podzielona przez liczbę budynków jednorodzinnych w danej gminie. Analizowane będą dane zebrane od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Ranking zostanie opublikowany do końca czerwca br. na stronie programu czystepowietrze.gov.pl – najlepsze gminy dostaną dodatkowe finansowanie działań, na co NFOŚiGW przeznaczy do 25 mln zł.