Beneficjenci: Podmioty realizujące Projekty wskazane w ramach dwóch bloków tematycznych w § 1 ust. 2 pkt. 2 Programu, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Cel Programu:

   1. celem Programu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców województwa łódzkiego;

   2. program ukierunkowany jest na finansowe wsparcie Projektów podejmowanych w ramach dwóch bloków:

- BLOK I: Promowanie walorów przyrodniczych województwa łódzkiego (np. wydawnictwa, wycieczki, ścieżki edukacyjne, filmy),

- BLOK II: Kampania edukacyjna dotycząca przeciwdziałaniu degradacji środowiska realizowana w ramach jednego z poniższych priorytetów:

 1. Problematyka ograniczania zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi,

 2. Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu,

 3. Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej,

 4. Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę cennych gatunków roślin, zwierząt, w tym: ochrona pszczół i zapobieganie ich wymieraniu.

Okres wdrażania:

  1. wdrażanie Programu, rozumiane jako zawieranie umów o dofinansowanie: 2023 r.;

  2. termin zakończenia zadania: 31.10.2024 r.;

  3. wydatkowanie środków: do 31.12.2024 roku.

 

Pula środków do rozdysponowania:

budżet Programu wynosi 5.000.000,00 zł

 

Forma i intensywność dofinansowania:

Dotacja

Łączna kwota wsparcia wynosi do 95% kosztów całkowitych Zadania.

Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację jednego zadania nie może być niższa niż 5.000,00 zł oraz nie może być wyższa niż 150.000,00 zł.

 

Do pobrania: