BIP

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Adres od 1 stycznia 2016 r.: ul. Dubois 118
Kod pocztowy: 93-465 Łódź
Godziny pracy:

pn.- pt.: 8.00 - 15.30

(piątek jest dniem bez obsługi Beneficjentów)

   
Telefon Call Center: 42 663 41 00
Telefon Kancelaria: 42 663 41 03, 42 663 41 04
   

KOMPLETNY SPIS TELEFONÓW DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW FUNDUSZU

 

fax: 42 663 41 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA  /WFOSIGWLODZ/SkrytkaESP
   
NIP: 7272755012
REGON: 100804793

Rachunek bieżący:

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,

Oddział w Łodzi:

67 1130 1163 0014 7017 9320 0002

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

Sposób uzyskania:

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej związanej z zakresem działalności WFOŚiGW w Łodzi, a niezamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej powinny wypełnić udostępniony poniżej formularz, a następnie przekazać go osobiście, drogą pocztową lub w formie elektronicznej do siedziby Funduszu w Łodzi.

 Do pobrania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na podstawie art. 400 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.) jest  samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.). Jako jednostka sektora finansów publicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jest zobowiązany do udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.).

Rada Nadzorcza

 • Izabela Wereśniak-Masri - Przewodnicząca RN

 • Janusz CiesielskiWiceprzewodniczący RN

 • Katarzyna Krawczyk - Członek RN

 • Aleksandra Makowska- Członek RN

 • Mariola Hernas - Członek RN

Zarząd

 • Piotr Kopek - Prezes Zarządu

 • Jerzy Kaczmarek - Zastępca Prezesa Zarządu

Biuro WFOŚiGW w Łodzi

 • Aleksandra Majchrzak-Pilarczyk - Dyrektor Biura

 • Dominika Jeżewska-Zajdel - Inspektor Ochrony Danych

Zespoły

 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
 • Zespół ds. Realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

           Marta Milejska - Kierownik Zespołu

 • Zespół ds. Projektów Inwestycyjnych i nieinwestycyjnych

           Krzysztof Pilich - Kierownik Zespołu

 • Zespół Realizacji Umów

           Agnieszka Podstolska -  Kierownik Zespołu

 • Zespół Promocji
 • Zespół ds. Projektów Unijnych i Klienta Indywidualnego

           Michał Szafraniec - Kierownik Zespołu

 • Wieloosobowe Stanowisko Doradców Energetycznych

           Małgorzata Skupińska - Koordynator Zespołu

 • Zespół ds. Planowania, Analiz i Windykacji

           Dorota Linowiecka - Kierownik Zespołu

 • Zespół Organizacyjno - Administracyjny

           Krzysztof Jędrzejewski - Kierownik Zespołu

 • Zespół Finansowo-Księgowy

           Sławomira Idzikowska - Główna Księgowa, Kierownik Zespołu FK

 • Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami

           Krzysztof Jędrzejewski

 • Stanowisko ds. BHP

 • Przedstawiciel Zarządu ds. Systemu Zarządzania

          

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jest samorządową osobą prawną powołaną w drodze ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973). 

W dniu 22 marca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Do pobrania:

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska opracowują raz na 4 lata własną strategię działania, na podstawie art. 400h ust. 4 pkt 1 ustawy POŚ. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi w dniu 30.09.2020 r. uchwaliła Strategię działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na lata 2021-2024.

Założenia  Strategii wynikają ze „Wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2021-2024”, w której wskazano wizję przedstawiającą system funduszy ochrony środowiska współpracujących wzajemnie wraz z interesariuszami ochrony środowiska. System ten ma skutecznie i elastycznie wspierać swoich beneficjentów w realizacji wysokiej jakości przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska i zrównoważonemu gospodarowaniu jego zasobami, stale podnosząc efektywność swoich działań.

WIZJA WFOŚiGW W ŁODZI:    
PEWNY PARTNER – IMPULS DLA ŚRODOWISKA

Realizacja wspólnej wizji oraz wizji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi służy wdrażaniu misji brzmiącej:

SKUTECZNIE WSPIERAMY DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA I TRANSFORMACJI DO GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Cel generalny:

poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku oraz działania na rzecz transformacji do gospodarki zeroemisyjnej przy pełnym oraz zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

 

Strategia na lata 2021-2024 obejmuje zarówno zamknięcie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jak i okres nowej perspektywy finansowej UE. WFOŚiGW w Łodzi będzie wspierał przedsięwzięcia proekologiczne zmierzające do pełnego wykorzystania dostępnych dla Polski środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.

W Strategii następuje wzmocnienie kierunku wydatkowania środków na cele związane z poprawą jakości powietrza, w tym na transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Działania te przyczynią się do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego dla Polski. W latach 2021-2024 WFOŚiGW w Łodzi będzie także wspierał zadania zmierzające do uniknięcia lub zmniejszenia podatności na zmiany klimatu – adaptację do jego zmian. Istotnym priorytetem są również przedsięwzięcia związane z przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym i gospodarowaniem odpadami, w tym usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Bardzo ważne dla WFOŚiGW w Łodzi będzie kontynuowanie realizacji ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE (Projekt Doradztwa Energetycznego). Projekt ten przyczynia się do realizacji celów klimatyczno-energetycznych określonych w „Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030”

 

Do pobrania:
 
 
Do pobrania:

Do pobrania:


Do pobrania:


Do pobrania:

W celu poprawy organizacji pracy i uzyskania wysokiej jakości obsługi Klientów oraz mając na uwadze konieczność racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i szerzenie idei ochrony środowiska, Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wdrożył, utrzymuje i doskonali Zintegrowany System Zarządzania w zakresie finansowego wspierania przedsięwzięć z obszaru ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie województwa łódzkiego.

Zintegrowany System Zarządzania jest zgodny z międzynarodowymi normami ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) oraz z wymogami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK).

Głównymi założeniami funkcjonującego w Funduszu Zintegrowanego Systemu Zarządzania są:

 • zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu Funduszem,
 • stałe doskonalenie prowadzonych działań dzięki systematycznym przeglądom oraz auditom wewnętrznym i zewnętrznym,
 • ukierunkowanie na zwiększenie zadowolenia zarówno pracowników Funduszu jak i klientów zewnętrznych,
 • zapewnienie nadzoru nad procesami oraz środków i zasobów niezbędnych do ich funkcjonowania,
 • stałą orientację na potrzeby i wymagania Klientów.

Do pobrania:

 

 

iso

Certyfikat
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
(ISO 9001, ISO 14001)

 IQNet certification mark

Certyfikat
IQNet

Podstawą prowadzenia działalności przez Fundusz są następujące akty prawne:

 • ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku,

 • ustawa o finansach publicznych,

 • ustawa o rachunkowości,

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,.

Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umów cywilnoprawnych, w oparciu o Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi, Regulamin udzielania przez WFOŚiGW w Łodzi dotacji w formie dopłat do oprocentowania oraz dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych oraz programy priorytetowe. Ponadto udzielając pomocy finansowej Fundusz działa w oparciu o następujące dokumenty:

 • Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi,

 • Listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

 • Procedury udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków WFOŚiGW w Łodzi,

 • Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi.