O pomoc ze środków WFOŚiGW w Łodzi ubiegać się mogą:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby fizyczne.

WFOŚiGW w Łodzi udziela pomocy finansowej w formie:

 • pożyczek,
 • pożyczek pomostowych,
 • bezzwrotnych dotacji,
 • przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym,
 • dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek zaciąganych w bankach komercyjnych,
 • częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego.


Wspierane przez nas zadania dotyczą realizacji przedsięwzięć w ramach następujących dziedzin:

 • edukacji ekologicznej,
 • ochrony przyrody i krajobrazu,
 • ochrony powietrza,
 • gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi,
 • ochrony zasobów wodnych,
 • badań naukowych i ekspertyz/monitoring środowiska,
 • pozostałych zadań ochrony środowiska.

Informujemy, iż Fundusz przyjmuje wnioski:

 • o udzielenie dofinansowania w formie: pożyczki, pożyczki pomostowej, dotacji oraz promes dofinansowania w tym formach - cały rok lub zgodnie z regulaminami konkursów,
 • o udzielenie dofinansowania w formie pozyczki i dotacji w ramach Programów Priorytetowych - zgodnie z zapisami danego Programu,
 • o udzielenie dotacji w formie dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego - do 30 września (w placówkach banków współpracujących z Funduszem) każdego roku kalendarzowego,
 • o udzielenie dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego, z tym że stosowne wnioski w tym zakresie składane są do Funduszu za pośrednictwem banków, z którymi Fundusz ma podpisaną umowę o współpracy - do 30 września (w placówkach banków współpracujących z Funduszem) każdego roku kalendarzowego,
 • o udzielenie dotacji na realizację zadań dotyczących likwidacji m.in. skutków klęsk żywiołowych - w terminie do 6 miesięcy od daty wystąpienia żywiołów lub ogłoszenia stanu klęski żywiołowej,
 • o przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym - do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego,
 • składane przez państwowe jednostki budżetowe na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej na kolejny rok kalendarzowy - w terminie do ostatniego dnia lutego roku poprzedzającego planowany rok zawarcia umowy,
 • wnioski o umorzenie przyjmowane są przez cały rok na co najmniej 45 dni kalendarzowych przed datą spłaty pierwszej raty pożyczki, której dotyczy wniosek o częściowe umorzenie.

Rok 2022


Rok 2021

 


Rok 2020


Rok 2019

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 10 listopad 2020 09:38 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 grudzień 2020 12:12 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31 grudzień 2020 11:14 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 marzec 2021 10:17 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 kwiecień 2021 09:49 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 lipiec 2021 10:03 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 styczeń 2022 08:35 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 02 marzec 2022 15:13 Alicja Miśkiewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 lipiec 2022 14:51 Alicja Miśkiewicz