Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), jest  samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Jako jednostka sektora finansów publicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jest zobowiązany do udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późn. zm).

Do pobrania:


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z postanowieniami określonymi w art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., 1986 z poźn.zm.) zamieszcza poniżej plan postępowania o udzielenie zamówienia w WFOŚiGW w Łodzi na 2019 rok, których orientacyjna wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 02 listopad 2020 12:36 Administrator