Logotypy Krajowego Planu Odbudowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uzyskał dotację z  Unii Europejskiej na projekt „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w  województwie łódzkim”.

Realizacja Projektu, w ramach którego wdrażany będzie ogólnopolski Program priorytetowy „Czyste Powietrze” na terenie województwa łódzkiego, przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celów w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków i wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła.

W ramach Projektu udzielone zostaną granty na realizację przez grantobiorców przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w tym kompleksowej termomodernizacji lub demontażu starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakupie i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła wskazanych w programie „Czyste Powietrze” wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu) oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i możliwością montażu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dodatkowo grantem będzie mogło zostać objęte również wykonanie niezbędnej dokumentacji takiej jak audyt energetyczny, dokumentacja projektowa lub ekspertyzy.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w tych budynkach jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą spełniające warunki Programu „Czyste Powietrze”.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu Programu FEnIKS:

  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 115.370 MWh/rok;
  • Szacowana emisja gazów cieplarnianych:

- wartość bazowa 49.080 ton równoważnika CO2/rok,

- wartość docelowa 12.240 ton równoważnika CO2/rok;

  • Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem:

- wartość bazowa 10.710 ton równoważnika CO2/rok,

- wartość docelowa 2.660 ton równoważnika CO2/rok.

  • Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych:

- wartość bazowa 203.160 MWh/rok

- wartość docelowa 81.550 MWh/rok

  • Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej:

- wartość bazowa 0 szt.

- wartość docelowa  26 szt.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 568.000.000 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 568.000.000 zł

 

Zgłaszanie nieprawidłowości