Misja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

Skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska i transformacji do gospodarki niskoemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Realizując misję oraz mając na uwadze konieczność doskonalenia organizacji, Zarząd WFOŚiGW
w Łodzi zobowiązuje się do spełniania i przestrzegania wymagań wynikających z norm:
PN-EN ISO 9001:2015, normy PN-EN ISO 14001:2015, Systemu Ekozarzadzania i Audytu EMAS oraz Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

 Zarząd WFOŚiGW w Łodzi deklaruje jej realizację poprzez:

 • działanie na rzecz zmniejszenia i zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska poprzez udzielanie dofinansowywania;
 • tworzenie warunków do efektywnego finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia służącego tym działaniom oraz ich promocję;
 • wsparcie doradcze w planowaniu, wdrażaniu inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii;  
 • rozpowszechnianie szczegółowych informacji o kryteriach i zasadach udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięć  z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wśród potencjalnych Beneficjentów;
 • przestrzeganie przepisów prawa oraz dobrowolnie przyjętych norm w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa łódzkiego poprzez podejmowanie działań/dofinansowywanie zadań;
 • identyfikowanie oczekiwań Wnioskodawców/Beneficjentów i monitorowanie poziomu ich zadowolenia;
 • zatrudnianie kompetentnego personelu, podnoszenie kwalifikacji pracowników, zapewnienie sprawnie funkcjonującej organizacji pracy i komunikacji wewnętrznej, warunkujących najwyższą jakość świadczonych usług i dobrą współpracę z Beneficjentami;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Funduszu;
 • monitorowanie realizowanych procesów pod kątem możliwości wystąpienia w nich ryzyk/ szans, w tym zagrożeń korupcyjnych. Podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania szans, a w przypadku zidentyfikowanych ryzyk podejmowanie właściwych środków zaradczych;
 • przestrzeganie zasad i norm etycznych zapisanych w Kodeksie Etyki;
 • analizę i nadzór nad pośrednimi i bezpośrednimi aspektami środowiskowymi oraz ustanawianie w tym obszarze celów środowiskowych, w szczególności w zakresie ograniczenia zużycia surowców oraz optymalizacji zużycia energii elektrycznej i cieplnej;
 • zwiększanie skuteczności i efektywności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Realizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz funkcjonowanie Systemu są systematycznie nadzorowane poprzez audity wewnętrzne i przeglądy  zarządzania. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi zobowiązuje się do realizacji celów ogólnych Zintegrowanego Systemu Zarządzania, instytucjonalnych oraz wskazanych w Deklaracji Środowiskowej. Pracownicy Funduszu zobowiązani są do aktywnego udziału w utrzymywaniu i doskonaleniu Systemu. Działania podejmowane przez Zarząd oraz Pracowników WFOŚiGW w Łodzi ukierunkowane są na osiąganie jak najwyższych standardów obsługi Wnioskodawców/Beneficjentów oraz na szerzenie idei poszanowania środowiska.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest realizowana przez naszych pracowników
i publicznie dostępna.