Misja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi brzmi: Skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Realizując misję oraz mając na uwadze konieczność doskonalenia organizacji, Zarząd WFOŚiGW w Łodzi zobowiązuje się do spełniania i przestrzegania wymagań wynikających z normy PN-EN ISO 9001:2015, normy PN-EN ISO 14001:2015, Systemu Ekozarzadzania i Audytu EMAS oraz Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Ponadto Zarząd WFOŚiGW w Łodzi deklaruje realizację niniejszej Polityki poprzez:

 • działanie na rzecz zmniejszenia i zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska poprzez efektywne i zasadne dofinansowywanie przedsięwzięć mających na celu jego ochronę;
 • tworzenie warunków do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia działaniom służącym temu wdrażaniu oraz jego promocję, a także poprzez współpracę z innymi podmiotami, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz podmiotami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wsparcie doradcze w planowaniu, wdrażaniu inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii ze wskazaniem dostępnych na rynku źródeł finansowania tych inwestycji; 
 • rozpowszechnianie szczegółowych informacji o kryteriach i zasadach dofinansowania przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska wśród potencjalnych Beneficjentów;
 • przestrzeganie przepisów prawa oraz dobrowolnie podjętych norm w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa łódzkiego;
 • identyfikowanie oczekiwań Beneficjentów i monitorowanie poziomu ich zadowolenia;
 • zatrudnianie kompetentnego personelu, podnoszenie kwalifikacji i wiedzy pracowników oraz zapewnienie sprawnej organizacji i komunikacji wewnętrznej, warunkujących najwyższą jakość pracy i dobrą współpracę z Beneficjentami;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Funduszu poprzez uczestniczenie każdego pracownika w procesach doskonalenia działań całej organizacji;
 • monitorowanie wszystkich procesów pod kątem możliwości wystąpienia w nich ryzyk/ szans, zagrożeń korupcyjnych, a w przypadku wystąpienia ryzyk, podejmowanie właściwych środków zaradczych;
 • przestrzeganie zasad i norm etycznych zapisanych w Kodeksie Etyki;
 • analizę i nadzór nad pośrednimi i bezpośrednimi aspektami środowiskowymi oraz ustanawianie w tym obszarze celów środowiskowych, w szczególności w zakresie ograniczenia zużycia surowców oraz optymalizacji zużycia energii elektrycznej i cieplnej;
 • zwiększanie skuteczności i efektywności procesów zapewniających doskonalenie  Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Realizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz funkcjonowanie Systemu są systematycznie nadzorowane poprzez audity wewnętrzne i przeglądy  zarządzania. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi zobowiązuje się do realizacji celów ogólnych Zintegrowanego Systemu Zarządzania, instytucjonalnych oraz wskazanych w Deklaracji Środowiskowej. Pracownicy Funduszu zobowiązani są do aktywnego udziału w utrzymywaniu i doskonaleniu Systemu. Działania podejmowane przez Zarząd oraz Pracowników WFOŚiGW w Łodzi ukierunkowane są na osiąganie jak najwyższych standardów obsługi Beneficjentów, zaufaniu do funkcjonowania w zakresie przejrzystości i bezstronności podejmowanych decyzji oraz na szerzeniu idei poszanowania środowiska naturalnego.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Funduszu jest znana, realizowana przez naszych pracowników i publicznie dostępna.