Beneficjenci: Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa łódzkiego

Nazwa programu: Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska  - II edycja

Okres wdrażania i wydatkowania środków:

  • wdrażanie Programu, rozumiane jako zawieranie umów w 2020 roku;
  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta, rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania, nie może nastąpić później niż do dnia 30.11.2020 roku;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania winno nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2020 roku.

Nabór wniosków:

  • wnioski składane są w siedzibie Funduszu;
  • nabór wniosków będzie prowadzony od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r. lub do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie Programu; (data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu);
  • Beneficjent nie może uzyskać dofinansowania w ramach Programu jeśli w poprzedzającym roku kalendarzowym uzyskał dofinansowanie w ramach wcześniejszej edycji Programu;
  • Beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek w okresie obowiązywania Programu;
  • o zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność wpływu wniosku.

Pula środków do rozdysponowania: 3.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Dotacja.  Kwota wsparcia wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając, że dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi nie może przekroczyć kwoty 35.000,00 zł.

Załączniki