Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury.

Nazwa programu: EkoAuto - Łódzki Rozwój Elektromobilności

Cel Programu: zmniejszenie negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko w związku z emisją zanieczyszczeń pochodzących z transportu, na terenie województwa łódzkiego.

Okres wdrażania:

  • wdrażanie Programu: lata 2021 - 2022;
  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania nie może nastąpić później niż: do dnia 30.11.2022 roku;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata środków udzielonego dofinansowania: do dnia 30.06.2023 roku.

Pula środków do rozdysponowania: 6.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki. Łączna kwota dofinansowania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 60 % kwoty możliwego dofinansowania, jednak nie więcej niż 95.000,00 zł.

Informacja o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego -EkoAuto - Łódzki Rozwój Elektromobilności.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „EkoAuto - Łódzki Rozwój Elektromobilności”.

Informujemy, że jest to pierwszy termin naboru wniosków w ww. Programie Priorytetowym. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków i ustaleniu wysokości środków pozostałych do rozdysponowania, ogłaszane będą kolejne nabory.

 

Do pobrania: