Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Głównego Specjalisty w Zespole ds. Projektów Inwestycyjnych w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:

Nazwa:           Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:             93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Telefon:          42 663 41 00

Stanowisko: Główny Specjalista w Zespole ds. Projektów Inwestycyjnych w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 24.06.2021 r.

Termin składania dokumentów: 09.07.2021 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum pięcioletni staż pracy,
 • minimum dwuletni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, technologii ochrony środowiska, ochrony środowiska, nauk przyrodniczych, energetyki,
 • studia podyplomowe lub kursy w zakresie OZE, efektywności energetycznej, termomodernizacji budynków,
 • staż pracy na stanowisku związanym z OZE,
 • znajomość zagadnień związanych z audytem energetycznym.

Umiejętności:

 • obsługi komputera pakiet Microsoft Office,
 • pracy w zespole,
 • syntezy i analizy informacji,
 • pracy pod presją czasu.

Cechy osobowości:

 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres.

Podległość:

 • stanowisko podległe Kierownikowi Zespołu ds. Projektów Inwestycyjnych.

Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

 • ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie (pożyczki, dotacje, przekazanie środków) składanych przez wnioskodawców z dziedzin: Ochrona powietrza, Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Gospodarka wodna, Pozostałe zadania ochrony środowiska;
 • kompleksowa obsługa wnioskodawców WFOŚiGW w Łodzi.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Głównego Specjalisty w Zespole ds. Projektów Inwestycyjnych” należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2021 r. do godz. 15:00. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

 

Miejsce składania dokumentów:

Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 663 41 86 od Pana Ryszarda Przybyła.

 

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww. stanowisko.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Kandydata do pracy jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.
 2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane są w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c w związku z art. 221 § 1 kodeksu pracy, a także innymi przepisami prawa nakładającymi na administratora obowiązki, których wykonanie wymaga przetwarzania danych osobowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być:  
  • ograny władzy publicznej oraz organy administracji publicznej, a także Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi na podstawie przepisów prawa,
  • osoby korzystające z prawa dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych w przepisach prawa.
 5. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez okres niezbędny do rekrutacji, a następnie okres archiwizacji określony w przepisach prawa. Okres ten może być wydłużony na czas niezbędny do dochodzenia i obrony roszczeń, jeśli takie nastąpią. 
 6. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w RODO.
 7. Kandydat ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych realizowanego na podstawie art. 21 RODO.
 8. W trakcie przetwarzania danych osobowych Kandydata nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych jego profili.
 9. Jeśli Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 10. Przetwarzanie danych osobowych Kandydata jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, dane są podawane dobrowolnie, ale bez nich nie jest możliwy udział Kandydata w naborze.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Kwestionariusz osobowy kandydata doc 77.00 KB Waldemar Snelewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 24 czerwiec 2021 10:26 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 czerwiec 2021 10:30 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 czerwiec 2021 10:36 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 czerwiec 2021 10:36 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 czerwiec 2021 10:37 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 czerwiec 2021 10:44 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 24 czerwiec 2021 10:45 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 czerwiec 2021 10:45 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 czerwiec 2021 10:46 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 czerwiec 2021 10:47 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 czerwiec 2021 10:49 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 czerwiec 2021 10:50 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 czerwiec 2021 10:51 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 czerwiec 2021 10:51 Waldemar Snelewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 czerwiec 2021 10:53 Waldemar Snelewski