Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Specjalisty w Zespole ds. Programów Unijnych i Klienta Indywidualnego w WFOŚiGW w Łodzi

Dane jednostki:

Nazwa:        Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:         93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Telefon:      42 663 41 00

Stanowisko: Specjalista w Zespole ds. Programów Unijnych i Klienta Indywidualnego w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 11.02.2021 r.

Termin składania dokumentów: 25.02.2021 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum trzyletni staż pracy,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska.

Umiejętności:

 • dobra znajomość obsługi komputera – pakietu Microsoft Office i sprzętu biurowego,
 • pracy pod presją czasu,
 • komunikacji,
 • syntezy i analizy informacji,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej,
 • pracy w zespole,
 • prowadzenie samochodów osobowych (prawo jazdy kat. B).

Cechy osobowości:

 • bezkonfliktowość,
 • obowiązkowość,
 • kreatywność
 • asertywność,
 • odporność psychiczna,
 • opanowanie,
 • samodzielność.

 

Podległość: 

 • stanowisko podległe Kierownikowi Zespołu ds. Programów Unijnych i Klienta Indywidualnego WFOŚiGW w Łodzi.

 

Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami wszelkich spraw dotyczących rozpatrywania wniosków wpływających do Zespołu ds. Programów Unijnych i Klienta Indywidualnego, w tym w szczególności:

 • udzielanie informacji potencjalnym wnioskodawcom na temat możliwości uzyskania dofinansowania,
 • przyjmowanie, rejestrowanie oraz dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie / płatność,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Funduszu w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu wypłaty dofinansowania,
 • sporządzanie umów o dofinansowanie,
 • prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami/beneficjentami,
 • monitorowanie realizacji Planu Finansowego Wsparcia pod kątem posiadanych przez Fundusz środków finansowych na dofinansowanie zadań oraz składanie propozycji w zakresie dokonywania zmian w Planie,
 • przygotowywanie dokumentów, raportów i zestawień na potrzeby Zarządu/Rady Nadzorczej Funduszu,
 • przekazywanie wyjaśnień, informacji dla potrzeb kontroli zewnętrznych i audytów,
 • bieżące wprowadzanie i aktualizowanie danych w obsługiwanym systemie informatycznym oraz w obsługiwanych bazach danych,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań okresowych, końcowych oraz ad hoc z realizacji działań.

 Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Specjalisty w Zespole ds. Programów Unijnych i Klienta Indywidualnego” należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.02.2021 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:   Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Informacje dodatkowe   można uzyskać pod nr tel. 42 663-41-86 od Pana Ryszarda Przybyła.

 

Uwagi:

 1. kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 2. aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 3. osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 4. ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 5. informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 6. wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 7. WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 8. wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww. stanowisko.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Kandydata do pracy jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.
 2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe Kandydata przetwarzane są w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c w związku z art. 221 § 1 kodeksu pracy, a także innymi przepisami prawa nakładającymi na administratora obowiązki, których wykonanie wymaga przetwarzania danych osobowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być:  
  • ograny władzy publicznej oraz organy administracji publicznej, a także Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi na podstawie przepisów prawa,
  • osoby korzystające z prawa dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych w przepisach prawa.
 5. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez okres niezbędny do rekrutacji, a następnie okres archiwizacji określony w przepisach prawa. Okres ten może być wydłużony na czas niezbędny do dochodzenia i obrony roszczeń, jeśli takie nastąpią. 
 6. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w RODO.
 7. Kandydat ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych realizowanego na podstawie art. 21 RODO.
 8. W trakcie przetwarzania danych osobowych Kandydata nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych jego profili.
 9. Jeśli Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 10. Przetwarzanie danych osobowych Kandydata jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, dane są podawane dobrowolnie, ale bez nich nie jest możliwy udział Kandydata w naborze.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Kwestionariusz osobowy kandydata doc 76.50 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 11 luty 2021 13:23 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 luty 2021 13:28 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 luty 2021 13:33 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 luty 2021 13:33 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 luty 2021 13:34 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 luty 2021 13:35 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 luty 2021 13:37 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 luty 2021 13:37 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 luty 2021 13:39 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 luty 2021 13:40 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 luty 2021 13:41 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 luty 2021 13:44 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 luty 2021 13:45 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11 luty 2021 13:47 Administrator