WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Zintegrowany System Zarządzania

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został wdrożony i jest stale doskonalony Zintegrowany System Zarządzania.

W celu poprawy organizacji pracy i uzyskania wysokiej jakości obsługi Klientów oraz mając na uwadze konieczność racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i szerzenie idei ochrony środowiska, Fundusz wdrożył system zarządzania jakością i środowiskiem, zgodny z międzynarodowymi normami ISO 9001:2009 i ISO 14001:2005 w zakresie finansowego wspierania przedsięwzięć z obszaru ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie województwa łódzkiego.

Kolejnym etapem rozwoju systemu zarządzania w WFOŚiGW w Łodzi było wdrożenie w 2013 r. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Stanowi on część systemu zarządzania ukierunkowanego na zapewnienie zaufania, że organizacja wdrożyła rozwiązania eliminujące lub w znacznym stopniu ograniczające możliwość występowania zjawisk korupcyjnych i rozwiązania te nadzoruje i doskonali.

W 2015 r. zakończono prace związane z dostosowaniem funkcjonującego zintegrowanego systemu do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie  dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Głównymi założeniami funkcjonującego w Funduszu zintegrowanego  systemu zarządzania są:

  • zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu Funduszem,
  • stałe doskonalenie prowadzonych działań dzięki systematycznym przeglądom i auditom wewnętrznym oraz ukierunkowanie na zwiększenie zadowolenia zarówno pracowników Funduszu jak i klientów zewnętrznych,
  • zapewnienie nadzoru nad procesami oraz środków i zasobów niezbędnych do ich funkcjonowania,
  • stałą orientację na potrzeby i wymagania Klientów.

 Do pobrania: