WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Zarząd

Tomasz Łysek, Prezes Zarządu

Absolwent kierunku Ochrona środowiska ze specjalnością w zakresie planowania i zarządzania środowiskiem na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie ochrony środowiska na Politechnice Łódzkiej. W WFOŚiGW w Łodzi obecny od 2000 roku, gdzie zdobywał doświadczenie w Dziale Promocji Edukacji Ekologicznej oraz Dziale Ochrony Atmosfery. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej kierował nowo powołanym Zespołem ds. Funduszy Unii Europejskiej odpowiadającym m.in. za monitoring projektów mających otrzymać wsparcie finansowe z funduszy unijnych z terenu województwa łódzkiego. Pełniąc funkcję Dyrektora Biura w latach 2007-2011 był odpowiedzialny m.in. za wdrożenie i nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001, który znacząco usprawnił i uporządkował procesy związane z udzielaniem pomocy finansowej przez Fundusz. W marcu 2011 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi, z ramienia którego uczestniczy w pracach Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, powoływanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Ze względu na swoje doświadczenie we wrześniu 2013 r. stał się członkiem Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, która jest mianowana przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

 

Andrzej Czapla, Zastępca Prezesa Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej specjalizacji w zakresie Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej. W latach 1994-1996 działał społecznie jako niezawodowy członek zarządu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W latach 1994-1998 oraz 2006-2010 jako radny miejski uczestniczył w pracach Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Od 1998 do 2006 roku piastował stanowisko Sekretarza Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim. Jako Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2004-2006 był odpowiedzialny za inwestycje miejskie, gospodarkę komunalną, rozwój miasta i planowanie przestrzenne oraz pozyskiwanie inwestorów. Od 2008 roku pełni funkcję członka Zarządu WFOŚiGW w Łodzi, gdzie sprawuje nadzór merytoryczny nad Zespołem ds. Analiz i Planowania i Zespołem ds. Projektów Nieinwestycyjnych.

 

 

Wiesław Łukomski, Zastępca Prezesa Zarządu

Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad 40 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska kładąc nacisk na szerzenie edukacji ekologicznej wśród młodzieży. W latach 90-tych pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji ochrony środowiska w czasie trwania pierwszej kadencji łódzkiej Rady Miejskiej uczestniczącej m.in. w procesie budowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Przewodniczył także pracom specjalnej Komisji ds. gospodarki odpadami w gminie Łódź. W 2008 roku objął stanowisko członka Zarządu WFOŚiGW w Łodzi. Jest odpowiedzialny za prace Zespołu Realizacji Umów prowadzącego rozliczenia wszystkich zawartych przez Fundusz umów oraz Zespołu ds. Promocji. Z ramienia WFOŚiGW w Łodzi czynnie uczestniczy w pracach Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, powoływanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

 

 

Bohdan Cezary Dzierżek, Zastępca Prezesa Zarządu

Magister Inżynier ogrodnik. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Współautor programu zagospodarowania odpadów komunalnych dla samorządów podregionu północnego, którego rezultatem jest Program Bzura dotyczący m.in. gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Od 2000 roku jako starosta łowicki zajmował się m.in. prowadzeniem programu edukacji ekologicznej w szkołach na terenie powiatu. Założyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, które przez prowadzenie szkoleń aktywnie edukuje w zakresie ochrony środowiska. Od 2005 roku prowadził prace organizacyjne w zakresie utworzenia związku międzygminnego na temat kompleksowego programu dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2007 roku objął funkcję członka Zarządu WFOŚiGW w Łodzi, gdzie sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami Zespołu ds. Projektów Inwestycyjnych oraz Zespołu Kontroli Zewnętrznej.

 

Zbigniew Stasiak, Zastępca Prezesa Zarządu

Ekonomista. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz studiów MBA z dziedziny zarządzania, podyplomowych studiów z zakresu rolnictwa, audytu  i rachunkowości zarządczej. Od 2002 roku zajmuje się tematyką funduszy Unii Europejskiej kierowanych na rozwijanie obszarów wiejskich a także na przedsięwzięcia samorządowe, wspieranie przedsiębiorstw i ochronę środowiska. Piastował stanowisko  Dyrektora Agencji Rynku Rolnego, oraz współtworzył łódzki oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2011 pełni obowiązki członka Zarządu WFOŚiGW w Łodzi odpowiadając za prace Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych oraz Zespołu ds. Obsługi Klienta Indywidualnego.